Diğer Birimlerimiz


halise.PNG 

Halise ÇOBANOĞLU​
Avukat

E-Posta Adresi​halise.cobanoglu@tarim.gov.tr
​Telefon No
(374) 215 11 35 - 1007
 1. ​İdari davalara ilişkin savunma hazırlanması, ara karar ve müzekkere gereklerinin yerine getirilmesi ve kanun yoluna müracaat ve davaların takibi işlemlerini yürütmek,
 2. Adli davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek,
 3. İcra takipleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Diğer hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, temyiz, vb.)ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 5. Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alınması, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılması için önerilerde bulunmak,
 6. Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışılmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunmak,
 7. Görevlendirilmesi durumunda, Hukuki konularla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki kurul ve komisyonlara katılmak,
 8. Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek,
 9. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak,
 10. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,
 11. Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; “Düzeltici faaliyet” ve “ Önleyici Faaliyet” çalışmaları yapmak,
 12. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak,
 13. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 14. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek,
 15. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.​


 

Cevat TONBULOĞLU
Sayman V.

E-Posta Adresi​cevat.tonbuloglu@tarim.gov.tr
​Telefon No
(374) 215 11 35-1022
 1. Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun yapmak ve yaptırmak,
 2.  Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak,
 3.  Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,
 4.  Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,
 5.  Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,
 6.  Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,
 7. Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak ,
 8. İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,
 9. Mali yılın bitimini izleyen iki ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini Sayıştaya, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de aynı süre içinde Maliye ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına göndermek,
 10. Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, 2489 sayılı Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,
 11. Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak, İşletmenin yapacağı sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek,
 12. İşletmenin bütçesini şubelerden gelen teklifler doğrultusunda Bakanlığa tasdik için sunmak, Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.
​Ad-Soyad​Ünvanı​E-Posta Adresi
​Telefon No
Cemil FURMAZTeknisyen​cemil.furmaz@tarim.gov.tr (374) 215 11 35-1024
Hayrullah ÖZCANTeknisyen​hayrullah.ozcan@tarim.gov.tr(374) 215 11 35-1023
​Ali İhsan BAŞARIRİşçiali.ihsanbasarir@tarim.gov.tr (374) 215 11 35-​1025
​İbrahim BÜYÜKTAŞLIİşçi​ibrahim.buyuktasli@tarim.gov.tr(374) 215 11 35-1024


 

Ahmet YILMAZ
Sivil Savunma Uzmanı

E-Posta Adresi
ahmet.yilmaz@tarim.gov.tr
​Telefon No
(374) 215 11 35-1008
 1. ​Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
 3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
 4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
 5. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
 6. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
 7. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
 8. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 10. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
 11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 12. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 13. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
 14. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
 15. Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
 16. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
 17. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
 18. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
 19. İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.
''